Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Zajęcia

Zajęcia wychowania fizycznego

II rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

WNP, WNSiD

semestr letni 2017/2018

  

Rozpoczęcie zajęć:

WNSiD - 18.10.2017

WNP     - 25.10.2017

  

 

Imię

Nazwisko

Kontakt

Zajęcia

Termin

Miejsce

 

1

Dr

Dariusz

Rutkowski

Kierownik

SWFiS

Telefon – 507067266

 

Squash,

tenis stołowy, badminton

 

Środa

15.00

 

Centrum Sportowe Hasta La Vista

ul. Góralska 5

http://hastalavista.pl/kontakt/strona-glowna

 

 

2

Dr

Anna

Malska-Śmiałowska

Telefon - 508125671

e-mail:

malskaa@wp.pl

ĆWICZENIA

SIŁOWE

 

ŚRODA

15.00

 

Terminy zajęć wychowania fizycznego

II rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

WNP, WNSiD

semestr zimowy 2017/2018

 

 

DATA

DZIEŃ

WNP

WNSiD

18.10.2017

środa

 

15.00-15.45

25.10.2017

środa

15.00-16.00

15.00-15.45

8.11.2017

środa

15.00-16.00

15.00-15.45

15.11.2017

środa

 

15.00-15.45

22.11.2017

środa

15.00-16.00

15.00-15.45

29.11.2017

środa

15.00-16.00

15.00-15.45

06.12.2017

środa

15.00-16.00

15.00-15.45

13.12.2017

środa

15.00-16.00

15.00-15.45

20.12.2017

środa

15.00-16.00

15.00-15.45

3.01.2018

środa

15.00-16.00

15.00-15.45

10.01.2018

środa

15.00-16.00

15.00-15.45

17.01.2018

środa

 

15.00-15.45

 

Zasady organizacji zajęć

 

 

 

 

Rok akademicki 2017/2018

 

Zasady organizacji zajęć wychowania fizycznego

WNP, WNSiD,  stopień I i II, studia stacjonarne

 

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na studiach stacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia w wymiarze 12 godzin w dwóch semestrach.

Szczegółowe zasady organizacji zajęć:

1.      Studentów obowiązuje aktywny udział w zajęciach z wybranej formy tematycznej w danym semestrze oraz terminowe wypełnianie wszystkich obowiązków określonych w planie i regulaminie studiów.

2.      Wyboru zajęć z aktualnej oferty należy dokonać poprzez osobiste zgłoszenie się do nauczyciela prowadzącego, najpóźniej na drugich zajęciach w semestrze, lub w ustalonym i podanym terminie. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.  

3.      Zajęcia realizowane są w blokach: 60 minut WNP, 45 minut WNSiD – w ustalonych terminach (środy godzina 15), za wyjątkiem grup tematycznych odbywających się poza obiektami, gdzie program wychowania fizycznego realizowany jest w czasie ustalonych terminów.

4.      Studenci mogą łącznie w semestrze opuścić 6 godzin zajęć bez konieczności usprawiedliwienia.   

5.      Przedmiot kończony jest zaliczeniem na ocenę:

WNP - zajęcia 60 minut: 5- zajęć - db, 6-7 zajęć - db+, 8-9 (i więcej) – bdb,

WNSiD – zajęcia 45 minut: 6-7 zajęć -  db, 8-10 zajęć  - db+, 10-12 zajęć – bdb.

Podstawą do uzyskania zaliczenia są:

 a. frekwencja – można odrabiać zajęcia po uzyskaniu akceptacji prowadzącego zajęcia,

b. przygotowanie do zajęć – przebranie w strój sportowy adekwatny do rodzaju i warunków prowadzenia zajęć, stan psychofizyczny umożliwiający udział w zajęciach ruchowych,

c. aktywność studenta na zajęciach.

6.       W przypadku podejmowania regularnej aktywności fizycznej w trakcie semestru, podczas którego odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, student może zwrócić się do Kierownika SWFiS z prośbą o zaliczenie zajęć na podstawie załączonych dokumentów. Podanie należy złożyć w terminie do 17.11.2017 w semestrze zimowym oraz 30.03.2018 w semestrze letnim. Stosowne zaświadczenia dokumentujące podejmowanie aktywności fizycznej w wymiarze minimalnie 12 godzin należy dostarczyć nie później, niż tydzień przed zakończeniem semestru. Dokumenty dostarczone po terminach nie będą honorowane!

7.       W przypadku stanu zdrowia, uniemożliwiającego czynny udział w zajęciach wychowania fizycznego (także pływania, gimnastyki korekcyjnej i zajęć relaksacyjno-oddechowych), student może zwrócić się do Kierownika SWFiS z prośbą o zaliczenie realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie pracy zaliczeniowej. Podanie wraz z załącznikami dokumentującymi stan zdrowia należy złożyć w terminie do 17.11.2017 w semestrze zimowym oraz 30.03.2018 w semestrze letnim chyba, że przyczyna niezdolności do wysiłku fizycznego nastąpiła w trakcie trwania semestru. Temat pracy zaliczeniowej powinien być związany z aktywnością fizyczną oraz kierunkiem studiów a nakład pracy potrzebny do przygotowania tematu powinien wynosić około 12 godzin. Pracę zaliczeniową należy dostarczyć nie później, niż tydzień przed zakończeniem semestru. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą honorowane!

8.       W przypadku zaistniałych przyczyn losowych student może zwrócić się do Kierownika SWFiS z prośbą o zmianę formy realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zasady zaliczenia przedmiotu ustalane są z Kierownikiem SWFiS indywidualnie.           

9.       Studenci z IOS zaliczają przedmiot na zasadach ustalanych z Kierownikiem SWFiS indywidualnie na początku każdego semestru.

Wszystkie dokumenty rozpatrywane są oddzielnie w  semestrze zimowym i letnim. Należy je złożyć w odpowiednich terminach każdego z semestrów w dziekanacie swojego wydziału lub bezpośrednio w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Pomimo uzyskania zgody na realizację wychowania fizycznego poza uczelnią, student ma prawo uczestniczyć w zajęciach ze swoją grupą. Zaliczenie przedmiotu w inny sposób, niż uczestnictwo w planowanych zajęciach ruchowych swojej grupy, nie stanowi podstawy do ubiegania się o obniżenie opłaty za studia.