Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Zajęcia

Zajęcia wychowania fizycznego

II rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

WNP, WNSiD

semestr letni 2017/2018

  

Rozpoczęcie zajęć:

7.03.2018


  

 

Imię

Nazwisko

Kontakt

Zajęcia

Termin

Miejsce

 

1

Dr

Dariusz

Rutkowski

Kierownik

SWFiS

Telefon – 507067266

 

Squash,

tenis stołowy, badminton

 

Środa

15.00

 

Centrum Sportowe Hasta La Vista

ul. Góralska 5

http://hastalavista.pl/kontakt/strona-glowna

 

 

2

Dr

Anna

Malska-Śmiałowska

Telefon - 508125671

e-mail:

malskaa@wp.pl

ĆWICZENIA

SIŁOWE

 

ŚRODA

15.00

 

Terminy zajęć wychowania fizycznego

II rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

WNP, WNSiD

semestr letni 2017/2018

 

 

DATA

DZIEŃ

Godzina

7.03.2018

środa

1500

14.03.2018

środa

1500

21.03.2018

środa

1500

28.03.2018

środa

1500

11.04.2018

środa

1500

18.04.2018

środa

1500

25.04.2018

środa

1500

  9.05.2018

środa

1500

16.05.2018

środa

1500

23.05.2018

środa

1500

30.05.2018

środa

1500

6.06.2018

środa

1500

 

Zasady organizacji zajęć

 

 

 

 

Rok akademicki 2017/2018

 

Zasady organizacji zajęć wychowania fizycznego

WNP, WNSiD,  stopień I i II, studia stacjonarne

 

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na studiach stacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia w wymiarze 12 godzin w dwóch semestrach.

Szczegółowe zasady organizacji zajęć:

1.      Studentów obowiązuje aktywny udział w zajęciach z wybranej formy tematycznej w danym semestrze oraz terminowe wypełnianie wszystkich obowiązków określonych w planie i regulaminie studiów.

2.      Wyboru zajęć z aktualnej oferty należy dokonać poprzez osobiste zgłoszenie się do nauczyciela prowadzącego, najpóźniej na drugich zajęciach w semestrze, lub w ustalonym i podanym terminie. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.  

3.      Zajęcia realizowane są w blokach: 60 minut WNP, 45 minut WNSiD – w ustalonych terminach (środy godzina 15), za wyjątkiem grup tematycznych odbywających się poza obiektami, gdzie program wychowania fizycznego realizowany jest w czasie ustalonych terminów.

4.      Studenci mogą łącznie w semestrze opuścić 6 godzin zajęć bez konieczności usprawiedliwienia.   

5.      Przedmiot kończony jest zaliczeniem na ocenę:

WNP - zajęcia 60 minut: 5- zajęć - db, 6-7 zajęć - db+, 8-9 (i więcej) – bdb,

WNSiD – zajęcia 45 minut: 6-7 zajęć -  db, 8-10 zajęć  - db+, 10-12 zajęć – bdb.

Podstawą do uzyskania zaliczenia są:

 a. frekwencja – można odrabiać zajęcia po uzyskaniu akceptacji prowadzącego zajęcia,

b. przygotowanie do zajęć – przebranie w strój sportowy adekwatny do rodzaju i warunków prowadzenia zajęć, stan psychofizyczny umożliwiający udział w zajęciach ruchowych,

c. aktywność studenta na zajęciach.

6.       W przypadku podejmowania regularnej aktywności fizycznej w trakcie semestru, podczas którego odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, student może zwrócić się do Kierownika SWFiS z prośbą o zaliczenie zajęć na podstawie załączonych dokumentów. Podanie należy złożyć w terminie do 17.11.2017 w semestrze zimowym oraz 30.03.2018 w semestrze letnim. Stosowne zaświadczenia dokumentujące podejmowanie aktywności fizycznej w wymiarze minimalnie 12 godzin należy dostarczyć nie później, niż tydzień przed zakończeniem semestru. Dokumenty dostarczone po terminach nie będą honorowane!

7.       W przypadku stanu zdrowia, uniemożliwiającego czynny udział w zajęciach wychowania fizycznego (także pływania, gimnastyki korekcyjnej i zajęć relaksacyjno-oddechowych), student może zwrócić się do Kierownika SWFiS z prośbą o zaliczenie realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie pracy zaliczeniowej. Podanie wraz z załącznikami dokumentującymi stan zdrowia należy złożyć w terminie do 17.11.2017 w semestrze zimowym oraz 30.03.2018 w semestrze letnim chyba, że przyczyna niezdolności do wysiłku fizycznego nastąpiła w trakcie trwania semestru. Temat pracy zaliczeniowej powinien być związany z aktywnością fizyczną oraz kierunkiem studiów a nakład pracy potrzebny do przygotowania tematu powinien wynosić około 12 godzin. Pracę zaliczeniową należy dostarczyć nie później, niż tydzień przed zakończeniem semestru. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą honorowane!

8.       W przypadku zaistniałych przyczyn losowych student może zwrócić się do Kierownika SWFiS z prośbą o zmianę formy realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zasady zaliczenia przedmiotu ustalane są z Kierownikiem SWFiS indywidualnie.           

9.       Studenci z IOS zaliczają przedmiot na zasadach ustalanych z Kierownikiem SWFiS indywidualnie na początku każdego semestru.

Wszystkie dokumenty rozpatrywane są oddzielnie w  semestrze zimowym i letnim. Należy je złożyć w odpowiednich terminach każdego z semestrów w dziekanacie swojego wydziału lub bezpośrednio w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Pomimo uzyskania zgody na realizację wychowania fizycznego poza uczelnią, student ma prawo uczestniczyć w zajęciach ze swoją grupą. Zaliczenie przedmiotu w inny sposób, niż uczestnictwo w planowanych zajęciach ruchowych swojej grupy, nie stanowi podstawy do ubiegania się o obniżenie opłaty za studia.